Forretningsbetingelser

Vores forretningsbetingelser (betingelser) er gældende pr. 17. September 2021 for Webton Danmark ApS., herefter benævnt Webton. Webton og Kunden betegnes herefter hver for sig som “Part” og under ét som “Parterne”.

 

1. ANVENDELSE AF BETINGELSER

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Webton og Kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.

1.2. Webton er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.

 

2. OMFATTEDE YDELSER

2.1. Ydelserne omfatter hjemmesidedesign og -opbygning, hosting, markedsføring, Google Ads, Facebook annoncering, rapportering og andre ydelser samt produkter som Webton leverer. Nærmere beskrivelse af Ydelserne kan findes på Webton’s hjemmeside.

 

3. AFTALENS INDGÅELSE
3.1. Webton’s tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2. En Aftale er gældende, når kunden skriftligt eller telefonisk har accepteret tilbuddet og modtaget ordrebekræftelsen. Denne accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk samarbejdsaftale, underskriver elektronisk, eller at accepten gives via e-mailkorrespondance eller pr. telefon. Alle telefoniske samtykke opbevares elektronisk af Webton i 30 dage. 

3.3. Når en Aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven, herunder særligt tekstmateriale, billedmateriale samt loginoplysninger til hjemmeside, DNS, DK-Hostmaster, e-mail og Google-konti. Kunden har her en tidsfrist på 14 dage til at indlevere materialet til: info@webton.dk fra den dag Aftalen er indgået. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder Webton sig retten til at udvikle en hjemmeside, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være generisk og/eller uforståelig, og billederne ikke nødvendigvis er relevante for kunden. Manglende levering af materiale berettiger ikke Kunden til at nægte at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil hjemmesiden dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling. Ved løsningerne grafisk arbejde, Google Ads, sociale medier, SEO er det ligeledes Kundens ansvar at fremsende relevant materiale samt relevante login til hjemmeside, Google-konti, Facebook-konti etc. Kunden har 14 dage til at indlevere materialet til info@webton.dk fra den dag Aftalen er indgået.

3.4. Ved Aftalens indgåelse forfalder 50% af Aftalens årlige totalsum. Faktura følger separat og sendes til Kunden på e-mail. Betalingsfrist er 5 dage netto. 

3.5. Hvis Webton ikke har modtaget relevant materiale eller ikke har fået endelig godkendelse af kunden, af det stykke arbejde Webton har lavet for kunden inden for 30 dage, har Webton retten til at fakturere Kunden restancebeløbet forud for færdiggørelsen af ydelserne.

3.6. Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med Webton og som er bemyndiget til at træffe beslutninger vedrørende Ydelserne og Parternes Aftalegrundlag.

3.7. Ved indgåelsen af Aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer, domænenavn samt e-mailadresse.

3.8. Webton forbeholder sig retten til at benytte ovenstående oplysninger i Kundens og Webtons interesse. Dette skal forstås således, at Webton må anvende de opgivne informationer til fx. oprettelse af domæne hos DK-Hostmaster samt som reference i salgs- og markedsføringsøjemed.

3.9. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den udløber i overensstemmelse med betingelserne herfor.

 

4. AFTALENS OMFANG
4.1. Aftalen omfatter de ydelser, som er angivet i ordrebekræftelsen. Produkternes indhold kan til enhver tid findes på Webtons hjemmeside. For produkterne Basis+ hjemmeside og Pro hjemmeside foretager Webton vederlagsfrit opdateringer af skriftligt materiale samt billeder som kunden fremsender i aftaleperioden dog max. 2 timer årligt for løsningen Basis+ hjemmeside og 4 timer årligt for løsningen Pro hjemmeside. I begge tilfælde er det afsatte antal max. timer inkl. administration forbundet med indholdsopdateringen. Yderligere timer kan tilkøbes á 850 kr. ex. moms pr. time. Ønsker en Kunde, der ikke har indholdsopdatering som en del af sin Aftale med Webton, at Webton skal foretage rettelser etc. på Kundens hjemmeside, vil dette arbejde blive afregnet pr. time til 850 kr. ex. moms pr. time. Webton yder herudover vederlagsfri rådgivning i begrænset omfang til kunden omkring, hvordan denne selv kan opdatere hjemmesiden. Omfanget er begrænset til telefonisk rådgivning og/eller rådgivning på mail á samlet 1 time årligt. Kunden er velkommen til at kontakte Webton telefonisk og/eller per email med relevante spørgsmål i Aftalens periode.

4.2. Ved løsningerne Basis og Basis+ hjemmeside er gældende at kunden har ret til én retterunde for design samt én retterunde for tekstarbejde foretaget af Webton. Ved løsningen Pro hjemmeside er gældende at kunden har ret til to retterunder for design og to retterunder for tekstarbejde. Hvis kunden ønsker yderligere retterunder afregnes disse til en timepris af 850kr. ex. moms.

4.3. Webton afsætter et max. antal udviklingstimer til følgende produkter. Ved udviklingstimer forstås; design, tekstarbejde, projektstyring, administration etc. ifm. udviklingen af produkterne: 

– Produktet Basis hjemmeside: 3 udviklingstimer. 

– Produktet Basis+ hjemmeside: 4 udviklingstimer.

– Produktet Pro hjemmeside indeholder: 6 udviklingstimer.

Hvis Kunden kræver, at arbejdet for det pågældende produkt overskrider timerne afsat, afregnes disse til en timepris af 850kr. ex. moms.

4.4. For alle hjemmesideprodukter gælder det, at der er en begrænsning på, at vi indsætter et max antal tegn pr. side på 5.000 tegn. Derudover er der et max antal billeder pr. side på 20 stk.  For Basis kunder er Hosting begrænset til 0,5 GB plads, For Basis+ kunder er hosting begrænset til 1 GB plads, For Hosting Pro kunder er pladsen begrænset til 2 GB plads. Ved overskridelse opgraderes kunden til næste pakke.

4.5. Aftalen indeholder ikke tilkøbsfunktioner/moduler og andre licenser. Dette kan tilkøbes til den aftalte pris mellem Kunden og Webton. 

4.6. Webton tilbyder ikke FTP-adgang.

4.7. Der kan undtagelsesvist forekomme driftsforstyrrelser, hvilket kunden må acceptere. Webton kan ikke holdes til ansvar for eventuelle tab Kunden måtte lide af disse driftsforstyrrelser. 

 

5. ANSVAR
5.1. Webton påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende it-kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.

5.2. Såfremt Kunden ønsker selv at indholdsopdatere og redigere i hjemmesidens indhold, er det Kundens ansvar ikke at beskadige indholdet. Såfremt indholdet af hjemmesiden, heriblandt mobiloptimering, formatering, farver, skrifttyper, billeder etc. er beskadiget af Kunden selv, er det Kundens ansvar at genoprette skaden. Såfremt Kunden ønsker at Webton skal forestå genopretningen af hjemmesiden, vil dette blive afregnet til en timepris af 850kr. ex. moms.

5.3. Webton er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

5.4. Webton fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

5.5. Webton er ikke ansvarlig for data på kundens email eller data liggende på Kundens webhotel.

 

6. DATABEHANDLERINSTRUKS
Ved accept af aftalen, og derved ved accept af nærværende forretningsbetingelser, accepterer Kunden samtidig, at denne indgår en databehandleraftale med Webton Danmark ApS, der er vedlagt som bilag til Forretningsbetingelserne og til enhver tid kan findes på webton.dk.

 

7. MATERIALE OG OPHAVSRET
7.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale.

7.2. I alle tilfælde, hvor kunden skal levere materiale til Webton i forbindelse med udvikling af et af Webton’s produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. Webton kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

7.3. Webton har ophavsret samt enhver anden rettighed til alle kildekoder/skabeloner, herunder Asp, Java, Applets, CGI, .Net, HTML-kode, PHP og enhver anden kode.

7.4. Derudover har Webton ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, tekstarbejde, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med Webton, og som indgår som en del af kundens løsning. De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden Webton’s skriftlige accept.

 

8. OPSIGELSE
8.1. Alle særskilte produkter varer en forudbestemt periode, jvf. Aftalen indgået Kunden og Webton imellem, gældende fra den dato Aftalen er bekræftet af Webton og Kunden har modtaget sin ordrebekræftelse.  Der er ikke mulighed for at opsige et produkt i perioden. Webton fremsender fornyelsesfaktura når en periode er udløbet. Kunden faktures samme beløb som foregående år med tillæg af 3% prisregulering.

8.2. Såfremt Kunden ikke ønsker at forny en Aftale skal denne opsiges senest 3 måneder før ny periode starter.

8.3. Webton er berettiget til at opsige Aftalen med 3 måneders varsel, herunder også hver enkelt af Ydelserne under Aftalen. I tilfælde af Webtons opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede Aftaler eller Webton’s forretningsbetingelser.

8.4. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og Webton er berettiget til at ophøre med levering i henhold til den indgåede Aftale, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

 

9. PRISER OG BETALING
9.1. Ved alle produkter gælder det, at den samlede årlige totalsum for produkterne, som Aftalen indeholder, faktureres af to omgange. Ved Aftalens indgåelse forfalder 50% af Aftalens årlige totalsum. Faktura følger separat og sendes til Kunden på e-mail. Betalingsfrist er 5 dage netto. Ved Overdragelsesdato eller 30 dage fra første udkast af produkterne er fremsendt forfalder restancen af den årlige totalsum. Faktura følger separat og sendes til Kunden på e-mail. Betalingsfrist er 5 dage netto. 

9.2. Fakturaer forfalder til betaling 5 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer ifm. betalingspåmindelser (100 DKK pr. stk.).

9.3. Alle priser, herunder på samarbejdsaftaler, hjemmeside og andet er ex. moms.

9.4. Webton forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden, fjernsupport, email opsætning.

9.5. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Webton sig retten til at lukke adgangen til både hjemmeside, e-mail og administrationsmodul, indtil hele Webton’s tilgodehavende er betalt. Webton er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

9.6. Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på Webton’s påkravsskrivelse vil Kunden blive taget til inddrivelse.

9.7. Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele perioden til betaling.

9.8. Udlæg som Webton afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

10. UNDERLEVERANDØRER
10.1. Webton er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

11. LOVVALG OG VÆRNETING
11.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.

Scroll to Top